AML Dokument

DOTAZNÍK PRO ÚČELY IDENTIFIKACE A KONTROLY KLIENTA
dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („Zákon“)

Povinná osoba:
Schmidt reality s.r.o., IČO: 277 45 449, sídlem Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 56159, zastoupená
jednatelem Ing. Robertem Schmidtem (dále jen „Realitní kancelář“)

Účel identifikace:
Realitní zprostředkování – převod nemovitosti: doplňte základní identifikaci

Poučení:
Dle Zákona klient poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení identifikace
a kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Pokud se klient odmítne podrobit
identifikaci nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, povinná osoba odmítne
uskutečnění obchodu.

1. Klient(vyplňte)

1 Jméno, příjmení, titul
2 Rodné/předchozí příjmení
3 Datum a místo narození
4 Rodné číslo
Stát
Obec
5 Místo narození
6 Státní občanství
7 Trvalý nebo jiný pobyt
8 Pohlaví * Muž / Žena / Jiné:
9 Druh průkazu totožnosti * OP / Pas / Jiné:
10 Číslo průkazu totožnosti
11 Platnost do
12 Ověření platnosti * Ano / Ne
13 Orgán, který jej vydal
14 Pořízena kopie dokladu * Ano / Ne

Je-li klient podnikatel:

15 Obchodní firma
16 Dodatek nebo další označení
17 Sídlo/provozovna
18 Identifikační číslo

Je-li klient právnická osoba:

15 Název/obchodní firma vč. dodatku
16 Sídlo
17 Identifikační číslo
18 DIČ

Údaje o členech statutárního orgánu – DOLOŽIT VÝPISEM Z REJSTŘÍKU

19 Jméno, příjmení / název
20 Datum narození, místo narození
21 Rodné číslo/IČO
22 Státní občanství /rezidentura
23 Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo
24 Politicky exponovaná osoba *Ano / Ne

*nehodící se škrtněte

 

Údaje o skutečném majiteli – DOLOŽIT VÝPISEM Z EVIDENCE

25 Jméno, příjmení
26 Datum narození
27 Rodné číslo
28 Státní občanství /rezidentura
29 Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo
30 Politicky exponovaná osoba *Ano / Ne

*nehodící se škrtněte

 

Osoba jednající za klienta (vyplňte v případě, že je klient zastoupen):

1 Jméno, příjmení, titul
2 Rodné/předchozí příjmení
3 Rodné číslo
4 Místo narození
Stát
Obec
5 Státní občanství
6 Trvalý nebo jiný pobyt
7 Pohlaví * Muž / Žena / Jiné:
8 Druh průkazu totožnosti * OP / Pas / Jiné:
9 Číslo průkazu totožnosti
10 Platnost do
11 Ověření platnosti * Ano / Ne
12 Orgán, který jej vydal
13 Pořízena kopie dokladu * Ano / Ne
14 Důvod zastoupení/vztah
zástupce ke klientovi
*statutární orgán/člen statutárního orgánu/svěřenský správce/zmocněnec/jiné:

 

15 Doložení vztahu * výpis / plná moc

*nehodící se škrtněte

 

2. Klient prohlašuje, že on sám ani jeho zástupce (je-li klient zastoupen) (zaškrtněte):

☐ není Politicky exponovanou osobou, ani jí nebyl v době předchozích 12 měsíců před podpisem tohoto
prohlášení;
☐ není Osobou blízkou Politicky exponované osobě nebo osobě, která přestala být Politicky exponovanou
osobou před méně než 12 měsíci;
☐ není společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako
Politicky exponovaná osoba;
☐ není v jiném blízkém podnikatelském vztahu s Politicky exponovanou osobou;
☐ není skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, které byly vytvořeny ve
prospěch Politicky exponované osoby;
☐ není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (viz sankční mapy EU na webové stránce
www.sanctionsmap.eu, a nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti
terorismu, ve znění pozdějších předpisů;
☐ ani zamýšlený obchod nemá žádný vztah nebo souvislost s vysoce rizikovou třetí zemí (seznam vysoce
rizikových třetích zemí: https://www.financnianalytickyurad.cz/archiv/seznam-vysoce-rizikovych-zemi-
podle-eu-a-fatf-archiv.html).
Pokud zůstala alespoň jedna z výše uvedených možností nezaškrtnuta, specifikujte důvod jejího nezaškrtnutí:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„Politicky exponovaná osoba“ – osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo
regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí
představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci

„Osoba blízká“ je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího
registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

 

FORMULÁŘ KONTROLY KLIENTA:
(provádí a vyplňuje Realitní kancelář)

1 Účel a zamýšlená povaha obchodu Realitní zprostředkování – převod nemovitosti identifikace nemovitosti:

 

2 Zdroje peněžních prostředků nebo jiného majetku, který je předmětem transakce
3 Povolání/zaměstnání/podnikání
4 Průměrný měsíční příjem
5 Přezkoumáno/přílohy

ZÁVĚREČNÉ POSOUZENÍ:

1 Stupeň rizikovosti klienta *Klient s běžným rizikem/ Klient s nízkým rizikem
2 Odůvodnění *Nový klient/klient znám z předchozí činnosti bez pochybností o povaze výdělečné činnosti
3 Podezřelý obchod *Ano/Ne
4 Odůvodnění
5 Přezkoumáno/přílohy

Poučení identifikovaného:

1) Realitní kancelář je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil. Za tímto účelem dále realitní kancelář shromažďuje informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu či obchodního vztahu, informace o zdroji peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, další informace o původu majetku v případě klienta – politicky exponované osoby, informace o vlastnické a řídící struktuře klienta a jeho skutečného majitele v případě klienta – právnické osoby, svěřenského fondu apod., informace o totožnosti skutečného majitele v rozsahu jména, příjmení, data narození a adresy trvalého bydliště; informaci o průběhu obchodního vztahu.
2) Realitní kancelář jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, bude tyto osobní
údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
3) Informace při přijetí osobních údajů realitní kanceláří:
Správce osobních údajů: Schmidt reality s.r.o., IČO: 27745449, sídlem Veveří 365/46, Veveří, 602 00 Brno,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 56159, e-mail: …………………..;
tel. ……………………..
Právní základ pro zpracování: smlouva o realitním zprostředkování dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním
zprostředkování, v účinném znění. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která
vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Vymezení rozsahu zpracovávaných údajů:
Všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození,
trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující
dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.
Údaje o klientem požadovaných Službách, včetně informace o nemovitosti poptávané nebo nabízené
klientem, případně údaj o členství klienta v bytovém družstvu, a další údaje obsažené ve Smlouvě o realitním
zprostředkování nebo údaje potřebné pro přípravu smluvní dokumentace podle Smlouvy o realitním
zprostředkování,
Bankovní spojení (číslo bankovního účtu klienta),
Údaje z komunikace s klientem, a další údaje o plnění Smlouvy o realitním zprostředkování.
Kontaktní údaje (telefonní číslo, adresu pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo o
zaměstnavateli) identifikační údaje fyzické osoby jednající za právnickou osobu dle ustanovení § 5 odst. 1
písm. a) AML (funkce v rámci právnické osoby, jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, pohlaví,
trvalý pobyt, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který průkaz totožnosti vydal, a
dobu platnosti průkazu)

Účel zpracování:
Poskytování služeb realitního zprostředkování v souladu s právními předpisy. Zpracování osobních údajů pro
účely sjednání a plnění smluvních povinností vůči klientům a plnění povinností uložených právními předpisy.
Osobní údaje jsou realitní kanceláří zpracovávány i za účelem ochrany jejích oprávněných zájmů (obrana vůči
případným nárokům uplatňovaných klienty proti Realitní kanceláři, případně uplatňování nároků Realitní
kanceláře vůči klientům, a to i v rámci soudních řízení nebo jiných řízení před orgány veřejné správy (typicky v
případě řízení o stížnostech před živnostenskými úřady, Úřadem pro ochranu osobních údajů apod.).
Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Určení doby zpracování údajů:
Po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

Forma zpracovávání údajů:
Realitní kancelář údaje zpracovává jejich zaznamenáním, pořizováním kopií listin, kopií dokladů. Realitní
kancelář provádí hodnocení údajů a jejich archivaci.

Příjemci osobních údajů:
Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány); banka, která veden úschovní účet; Advokáti; Poskytovatelé údržby informačního systému; Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude
naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Ochrana osobních údajů:
K zabezpečení údajů slouží mimo jiné následující prostředky zabezpečení: Antivirové ochrany, firewally,
šifrování, ochrana přístupovými hesly, autorizačními údaji, prostředky fyzické ochrany (střežené objekty,
uzamykatelné prostory), a další.

Práva klienta:
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – realitní kanceláře získat
informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-realitní kancelář bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – realitní kanceláře
zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
Klient má právo, aby správce – realitní kancelář v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – realitní kanceláře, třetí strany nebo je
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo
kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a
strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky
možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou
zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem –
realitní kanceláří, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Identifikovaná osoba prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že byla poučena o jejích právech a povinnostech
souvisejících s provedením identifikace a kontroly vč. zpracování osobních údajů a všechny uvedené údaje jsou pravdivé správné a úplné a zavazuje se, že bez zbytečného odkladu oznámí povinné osobě jakoukoliv jejich změnu.

V ……………. dne ……….…

Realitní kancelář provedla identifikaci a kontrolu, ověřila identifikační údaje a shodu podoby identifikované
osoby.

V ……………………. dne …………
Identifikaci a kontrolu za Realitní kancelář provedl/a:

……………………….
Jméno, příjmení, funkce